Poniżej publikowany wyciąg stanowi zestawienie ważniejszych postanowień REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO, obowiązującego mieszkańców (tzn. użytkowników lokali spółdzielczych oraz wszystkie osoby przebywające w budynku spółdzielczym, tj. posiadające tytuł prawny do zajmowania lokalu lub będące współlokatorami, najemcami, podnajemcami lub osobami, którym lokal użyczono) lokali spółdzielczym SM "Sikornik". REGULAMIN został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 3.04.1997 r. (szczegółowy REGULAMIN znajduje się w Adm. SM "Sikornik"

 1. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego - warunkiem zasadniczym współżycia mieszkańców budynku winno być dążenie do wzajemnego niezakłócenia spokoju i odpoczynku.
 2. Poważnym naruszeniem zasad współżycia społecznego są: głóśne krzyki, hałas i awantury zakłócające spokój i spoczynek nocny, nieuzasadniony alarm, wybryki chuligańskie, wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym, a zwłaszcza jeżeli sprawca w/w wykroczeń dopuszcza się ich pod wpływem alkoholu.
 3. Między godziną 22:00 a 6:00 obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy nocnej. W godzinach tych należy dodatkowo wyciszyć aparaty telewizyjne i radiowe w stopniu jaki nie spowoduje zakłóćenia spokoju innych mieszkańców.
 4. Wykonywanie głośnych prac w budynku (np. remontowych, naprawczych) zakłócających spokój (np. wiercenie, stukanie, piłowanie itp.) dopuszczalne jest tylko w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00.
 5. Trzepanie dywanów, pościeli itp., może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (trzepaki) tylko w dni powszednie w godz. od 8:00 do 20:00.
 6. Zabrania się trzepania rzeczy na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i przez okno.
 7. Wyrzucanie przez okno i balkokny jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów, odpadów itp. oraz wylewanie wody i innych płynów jest niedozwolone i wzbronione.
 8. Śmieci i odpadki należy wynosić jedynie do pomieszczeń i urządzeń na ten cel przeznaczonych.
 9. Do zsypów nie wolno zrzucać szkła, butelek, części mebli i gruzu, materacy, dużych elementów drewnianych, metalowych itp. Korzystanie z zsypów w godzinach nocnych jest niedopuszczalne.
 10. Do muszli klozetowych i zlewozmywaków nie wolno wrzucać popiołu, śmieci, szmat, odpadów żywnościowych, obierków, środków opatrunkowych, "higienicznych" itp.
 11. Zabrania się na terenie domu i obejścia przydomowego utrzymania zwierząt i ptactwa w celach hodowlanych.
 12. Trzymanie w mieszkaniu psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne, o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu i życiu współlokatorów oraz nie zakłócają spokoju, a ich posiadacze są w stanie zagwarantować im odpowiednią opiekę i przestrzegać wymogów sanitarno-porządkowych.
 13. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt do piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, itp.
 14. Odpowiedzialność cywilną i karną za szkody wyrządzone przez zwierzęta ponosi właściciel zwierzęcia.
 15. Obowiązek przestrzegania porządku i czystości w klatkach schodowych, windach, korytarzach piwnicznych, pomieszczeniach ogólnego użytku oraz wokół obejścia domowego i na terenie osiedla dotyczy wszystkich mieszkańców.
 16. Na strychach, korytarzach, balkonach, loggiach, tarasach oraz suszarnaich, wózkowniach, komórkach, piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 17. Zakładanie indywidualnych anten radiowych i telewizyjnych oraz satelitarnych dozwolone jest za zgodą administracji.
 18. Samowolne wchodzenie na dach budynku jest zabronione.
 19. Bez zgody Zarządu SM nie wolno czynić w lokalu zmian naruszających substancję mieszkaniową budynku.
 20. Lokatorzy zobowiązani są do udostępnienia lokalu przedstawicielowi SM w przypadku przeprowadzania przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu (np. przegląd instalacji gazowych, wentylacyjnych, C.O.) oraz w celu ustalenia zakresu niezbędnych prac do wykonania (remonty, usuwanie awarii).
 21. Rozdział obowiązków w dziedzinie napraw i konserwacji pomiędzy Spółdzielnią a członkiem ujęty jest w oddzielnym regulaminie.
 22. Za szkody i dewastacje dokonane przez dzieci odpowiadają materialnie rodzice.
 23. Uwagi i zażalenia mieszkańców do zasad przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego przyjmuje Administracja i Zarząd SM.