Bilans za 2020

Materiały sprawozdawcze za rok 2020

Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia realizacji uprawnień Członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w w/w przepisie, Spółdzielnia udostępniła na stronie internetowej, poprzez system e-kartoteka, wydruk sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2020, które składa się z:

  1. bilansu,

  2. rachunku zysków i strat,

  3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2020.

Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości Spółdzielnia sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, w plikach dotyczących sprawozdań określonych dla jednostek, o których mowa w załączniku nr 1 do w/w ustawy, natomiast dla celów wewnętrznych, w tym w szczególności dla potrzeb Członków, Spółdzielnia sporządza wydruk sprawozdania finansowego w wersji przed scaleniem danych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który stwierdził, że:

  1. przedstawia ono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

  2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni,

  3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

W e-kartotece zamieszczone zostało również sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020.

Zachęcamy Członków Spółdzielni do zapoznania się z treścią w/w sprawozdań, po zalogowaniu się na indywidualne konta w e-kartotece – stosowne pliki zostały zamieszczone, w sekcji Dokumenty i dziale Dokumenty mojej Spółdzielni. Zachęcamy również do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dot. treści sprawozdań bezpośrednio w Spółdzielni, jeszcze przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym sprawozdania zostaną poddane Państwa ocenie, celem ich zatwierdzenia. Spółdzielnia pozostaje otwarta dla Członków i w miarę możliwości, zarówno pracownicy Spółdzielni jak i członkowie jej organów, służą niezbędnymi informacjami i wyjaśnieniami dot. działalności Spółdzielni i podejmowanych w Spółdzielni decyzji. Wiele tematów nie musi czekać na Walne Zgromadzenie, możemy o nich rozmawiać na bieżąco i w każdym czasie możecie Państwo przekazywać służbom Spółdzielni swoje uwagi i sugestie dot. jej funkcjonowania.

Nie możemy obecnie spotkać się z Państwem na Walnym Zgromadzeniu, aby przedstawić efekty naszej działalności oraz przedyskutować bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni - w związku z obowiązującym stanem epidemii, obecnie niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Aktualnie możemy zaprosić do bezpośredniego kontaktu, tak w formie telefonicznej czy mailowej, jak również w siedzibie Spółdzielni - oczywiście z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Jeżeli tylko będzie to możliwe Zarząd niezwłocznie przystąpi do organizowania obrad Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni, w sposób zapewniający zachowanie niezbędnego bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego wszystkich osób, które będą brały udział w posiedzeniach.

O terminie Walnego Zgromadzenia będziemy Państwa informować.

 

e kartoteka