Materiały sprawozdawcze za rok 2020

Zarząd Spółdzielni informuje, że na podstawie zapisów art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu umożliwienia realizacji uprawnień Członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w w/w przepisie, Spółdzielnia udostępniła na stronie internetowej, poprzez system e-kartoteka, wydruk sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2020, które składa się z:

  1. bilansu,

  2. rachunku zysków i strat,

  3. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

czytaj dalej ...