Nazwa i adres jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa "SIKORNIK"
Z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul Perkoza 12
Forma prawna: Spółdzielnia
Rejestracja sądowa: Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy
pod numerem Rej.RS 1217
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczyczy Krajowego Rejestru Sądowego Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
Adres: Gliwice, ul.Kościuszki 15
Numer rejestracyjny: KRS 0000117828
Czas trwania zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
Numer statystyczny: REGON 003543209
wydany na podstawie "Zaświadczenia" z dnia 20.09. 2001 r. Głównego Urzędu Statystycznego w Katowicach
Klasyfikacja działalności przedstawia się następująco:
Polska Klasyfikacja Działalności PKD 6832 Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
Europejska Klasyfikacja Działalności EKD 7032-zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontaktu
Własność (215) prywatna krajowa pozostała
Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 631-010-15-95, otrzymany "Decyzją w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej" dnia 21.05. 1993 r. Urzędu Skarbowego w Gliwicach
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022 r. 30 osób w tym:
  1) Stanowiska nierobotnicze - 15 osób (w tym 14 1/3 etatu),
  2) Stanowiska robotnicze - 15 osób
Obsługa bankowa:
  1. Bank Śląski w Katowicach S.A. Oddział w Gliwicach
  2. PKO BP S.A. Oddział w Gliwicach
Przedmiot działalności: Spółdzielnia działa na podstawie statutu opracowanego w oparciu o ustawę" Prawo spółdzielcze" z dnia 16.09.1982 r. z późniejszymi zmianami,oraz ustawę z dnia 15.12.2000 r. "O spółdzielniach mieszkaniowych" z późniejszymi zmianami. Strukturę organizacyjną Spółdzielni określa schemat organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  • prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi
  • zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych wynikających z zamieszkania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.
Przedmiot działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Sikornik"szczegółowo określa Statut.
Władze Spółdzielni: Stosownie do postanowień statutu Spółdzielni władzami są:
Rada Nadzorcza jako organ sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni zgodnie ze Statutem powołana jest w składzie 7 członków na okres kadencji 3 lata od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym została wybrana.
Zarząd Spółdzielni jako organ wykonawczy zgodnie ze Statutem działa w składzie 3-osobowym i jest powołany przez Radę Nadzorczą.