Bilans sporządzony na dzień 31-12-2018 rok.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu