NOWE FUNKCJONALNOŚCI e-kartoteki

Zarząd uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że zakończony został proces nadania nowych funkcjonalności e-kartotece umożliwiający realizację uprawnień członków do zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z którego wynika, że statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni, m. in. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powyższej regulacji, od początku 2020 r. prowadził działania, których celem była rozbudowa strony internetowej Spółdzielni, poprawa jej walorów użytkowych oraz nadanie nowych funkcjonalności, w tym umożliwienie uprawnionym osobom dostępu do określonych informacji oraz dokumentów. Z treści w/w przepisu wynika bowiem obowiązek zamieszczania na stronie internetowej wskazanych dokumentów – jednakże, z uwagi na szereg innych przepisów związanych z ochroną danych, które mogą być w nich zawarte, obowiązek prowadzenia strony internetowej i zamieszczania na niej określonych dokumentów determinuje konieczność jednoczesnego przyjęcia takich rozwiązań technicznych, które zapewniłyby dostęp do tych dokumentów tylko osobom uprawnionym, tj. członkom Spółdzielni.

Po zalogowaniu się do e-kartoteki indywidualnie określonym loginem i hasłem i zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółdzielnię, członkowie Spółdzielni będą mogli realizować swoje uprawnienie do uzyskania dostępu oraz możliwości zaznajomienia się z uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni, a także protokołami lustracji i rocznymi sprawozdaniami finansowymi. Dokumenty będą udostępniane członkom Spółdzielni z wykorzystaniem sprawnie funkcjonujących systemów zabezpieczeń - także biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych (np. poprzez niezbędną anonimizację danych osobowych zawartych w dokumentach, które podlegać będą udostępnieniu). Rozwiązanie, które zostało wprowadzone w Spółdzielni winno zapewnić właściwą ochronę danych wrażliwych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz zabezpieczyć dane przez ewentualnym nieuprawnionym posłużeniem się nimi przez osoby trzecie.

Dokumentacja udostępniana będzie przez Zarząd Spółdzielni na bieżąco, niezwłocznie po jej sporządzeniu/otrzymaniu, w zakładce „DOKUMENTY MOJEJ SPÓŁDZIELNI”, w odpowiednich folderach ułatwiających jej przeglądanie.

Zachęcamy członków Spółdzielni do korzystania z e-kartoteki!

 

e-kartoteka

Zarząd Spółdzielni informuje, że z myślą o mieszkańcach zasobów Spółdzielni od 2020 r. uruchomiony został system e-kartoteka. System zapewnia możliwość elektronicznego dostępu do kartoteki księgowej własnego lokalu, aby ułatwić samodzielną analizę stanu własnych rozliczeń ze Spółdzielnią, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego/garażu, przy wykorzystaniu własnego komputera lub telefonu z dostępem do internetu i standardowej przeglądarki internetowej. Usługa polega na bezpłatnym dostępie do kartoteki on-line poprzez stronę internetową dostawcy oprogramowania, po wpisaniu właściwego loginu oraz podaniu hasła do konta.

Pisemny wniosek (druk dostępy tutaj) w sprawie uzyskania w/w danych do logowania i aktywacji elektronicznego dostępu do kartoteki użytkownika lokalu każdy właściciel lub współwłaściciel lokalu może złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni, w dziale czynszów. E-kartoteka dostępna jest dla wszystkich posiadaczy praw do lokali mieszkalnych i garaży w naszej Spółdzielni pod adresem:

www.e-kartoteka.pl

 e kartoteka

(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)

Za pośrednictwem e-kartoteki mogą Państwo uzyskać następujące informacje:

  • Rozrachunki – roczna kartoteka księgowa naliczeń opłat i wpłat oraz dokumenty księgowe.

  • Wykaz opłat miesięcznych – składniki opłaty czynszowej dla wszystkich posiadanych lokali, informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego NRB.

  • Dokumenty i Biblioteka – aktualne ogłoszenia i informacje, treści Regulaminów, stawki opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania e-kartoteki udzielają w godzinach pracy Spółdzielni pracownicy działu czynszów, nr tel. 32 232-01-09