SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie regulować opłat za mieszkania mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • są właścicielami lokali mieszkalnych,

 • są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,

 • mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,  a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

czytaj dalej ........

 

B I U R A

S P Ó Ł D Z I E L N I

Z A M K N I Ę T E ! !

 

Szanowni Mieszkańcy,

     W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostawania w domach. Dlatego też w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w trosce o zdrowie pracowników, mieszkańców i ich rodzin Zarząd Spółdzielni, podjął decyzję o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania wszystkich biur w siedzibie Spółdzielni. Ponadto informujemy, że również do odwołania w lokalach mieszkalnych nie będą przeprowadzane planowane przeglądy jak również wizje, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych oraz zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.

Ponownie informujemy, iż ze służbami Spółdzielni możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy we wszystkich sprawach bieżących związanych z działalnością Spółdzielni.(kliknij)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do zakłóceń w bieżącej działalności Spółdzielni, a wszystkie Państwa sprawy były załatwiane terminowo.  

Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń

we wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialną postawę.

 

 

 

 

 

 

           Szanowni Państwo

     W związku z nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz oraz lekarzy przekazywanych w codziennych relacjach w mediach, a w szczególności do:

 • częstego mycia i dezynfekowania rąk,

 • dotykania paneli sterujących wind oraz domofonów górną częścią palców,

 • ostrożnego używania uchwytów, poręczy i klamek, najlepiej przez jednorazową chusteczkę,

 • częstego instruowania dzieci i młodzieży o właściwych sposobach zachowania.

Jednocześnie informujemy, że podjęto decyzję, iż w zasobach Spółdzielni przeprowadzana będzie w każdej klatce dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów i wind, uchwytów wind i poręczy na parterze.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Spółdzielnia zwraca się również z prośbą, by wszelkie sprawy, które bezwzględnie nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółdzielni, jak np. zgłaszanie usterek i awarii, szkód zalaniowych, uzyskiwanie informacji o wysokości opłat, składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowych czy w sprawie wydania zaświadczeń załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.(kliknij) 

W przyjętym w Spółdzielni programie termomodernizacji - uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działalności Spółdzielni - założono:

 • wykonanie w latach 2015 – 2020 termomodernizacji 21 budynków Spółdzielni o przewidywanym łącznym koszcie 19 211 543,00 zł,

 • sfinansowanie kosztów termomodernizacji z pożyczek na termomodernizację, spłacanych w okresach przyjętych w umowach z bankiem (15 – 20 lat)

 • spłatę pożyczek ze środków funduszu remontowego wg stawek podwyższonych dla budynków, w których wykonano termomodernizację z jednoczesnym obniżeniem stawek opłat za centralne ogrzewanie o przewidywane oszczędności ciepła.

W latach 2016 – 2018 wykonano termomodernizację 14 budynków.

W lutym br. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan remontów na rok 2020 obejmujący m.in. kontynuację termomodernizacji na kolejnych 4 budynkach, tj. budynku przy ul. Bekasa 1-7, Kruczej 11-15, Wilgi 18-24 oraz Zimorodka 19-23 – łączny przewidywany koszt prac zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym to ponad 4 mln zł. Zgodnie z zawartą umową prace zostały rozpoczęte w I kwartale (zobacz zdjęcia), przewidywany termin ich zakończenia to wrzesień br. Na podstawie w/w uchwały Walnego Zgromadzenia termomodernizacja budynków finansowana będzie kredytem bankowym udzielonym Spółdzielni w oparciu o ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów – po wykonaniu prac zgodnie z audytem i dokumentacją projektową Spółdzielnia otrzyma premię termomodernizacyjną ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do ok. 850 tys. zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z kredytowaniem robót.

Więcej artykułów…

 1. DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja