SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Osoby, które ze względu na niski poziom dochodów, nie są w stanie regulować opłat za mieszkania mogą podjąć starania o uzyskanie specjalnej pomocy finansowej w formie dodatku mieszkaniowego.

O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać osoby, które:

 • mieszkają w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • są właścicielami lokali mieszkalnych,

 • są najemcami oraz podnajemcami mieszkań,

 • mają tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego,  a oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

czytaj dalej ........

 

B I U R A

S P Ó Ł D Z I E L N I

Z A M K N I Ę T E ! !

 

Szanowni Mieszkańcy,

     W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. Jednym z najważniejszych zaleceń wszelkich służb epidemiologicznych jest rekomendacja pozostawania w domach. Dlatego też w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w trosce o zdrowie pracowników, mieszkańców i ich rodzin Zarząd Spółdzielni, podjął decyzję o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. aż do odwołania wszystkich biur w siedzibie Spółdzielni. Ponadto informujemy, że również do odwołania w lokalach mieszkalnych nie będą przeprowadzane planowane przeglądy jak również wizje, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych oraz zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu.

Ponownie informujemy, iż ze służbami Spółdzielni możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy we wszystkich sprawach bieżących związanych z działalnością Spółdzielni.(kliknij)

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Spółdzielnia dołoży wszelkich starań, aby nie doszło do zakłóceń w bieżącej działalności Spółdzielni, a wszystkie Państwa sprawy były załatwiane terminowo.  

Prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń

we wspólnym interesie Mieszkańców i pracowników naszej Spółdzielni.

Prosimy o zrozumienie i odpowiedzialną postawę.

 

 

 

 

 

 

           Szanowni Państwo

     W związku z nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz oraz lekarzy przekazywanych w codziennych relacjach w mediach, a w szczególności do:

 • częstego mycia i dezynfekowania rąk,

 • dotykania paneli sterujących wind oraz domofonów górną częścią palców,

 • ostrożnego używania uchwytów, poręczy i klamek, najlepiej przez jednorazową chusteczkę,

 • częstego instruowania dzieci i młodzieży o właściwych sposobach zachowania.

Jednocześnie informujemy, że podjęto decyzję, iż w zasobach Spółdzielni przeprowadzana będzie w każdej klatce dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów i wind, uchwytów wind i poręczy na parterze.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Spółdzielnia zwraca się również z prośbą, by wszelkie sprawy, które bezwzględnie nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółdzielni, jak np. zgłaszanie usterek i awarii, szkód zalaniowych, uzyskiwanie informacji o wysokości opłat, składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowych czy w sprawie wydania zaświadczeń załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.(kliknij) 

W przyjętym w Spółdzielni programie termomodernizacji - uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działalności Spółdzielni - założono:

 • wykonanie w latach 2015 – 2020 termomodernizacji 21 budynków Spółdzielni o przewidywanym łącznym koszcie 19 211 543,00 zł,

 • sfinansowanie kosztów termomodernizacji z pożyczek na termomodernizację, spłacanych w okresach przyjętych w umowach z bankiem (15 – 20 lat)

 • spłatę pożyczek ze środków funduszu remontowego wg stawek podwyższonych dla budynków, w których wykonano termomodernizację z jednoczesnym obniżeniem stawek opłat za centralne ogrzewanie o przewidywane oszczędności ciepła.

W latach 2016 – 2018 wykonano termomodernizację 14 budynków.

W lutym br. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan remontów na rok 2020 obejmujący m.in. kontynuację termomodernizacji na kolejnych 4 budynkach, tj. budynku przy ul. Bekasa 1-7, Kruczej 11-15, Wilgi 18-24 oraz Zimorodka 19-23 – łączny przewidywany koszt prac zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym to ponad 4 mln zł. Zgodnie z zawartą umową prace zostały rozpoczęte w I kwartale (zobacz zdjęcia), przewidywany termin ich zakończenia to wrzesień br. Na podstawie w/w uchwały Walnego Zgromadzenia termomodernizacja budynków finansowana będzie kredytem bankowym udzielonym Spółdzielni w oparciu o ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów – po wykonaniu prac zgodnie z audytem i dokumentacją projektową Spółdzielnia otrzyma premię termomodernizacyjną ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do ok. 850 tys. zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z kredytowaniem robót.

HARMONOGRAM dyżurów Rady Nadzorczej

               w II półroczu 2021 r.

(dyżury odbywają się w środy godz. 14.00 – 15.00)

 

21.07.2021                 Sebastian Ciągwa

18.08.2021                 Krystyna Rochoń

15.09.2021                 Zofia Pluta

20.10.2021               Urszula Ryczel

17.11.2021                Małgorzata Popińska

15.12.2021                Edward Lesisz

 

                      PRZEWODNICZĄCY
          RADY NADZORCZEJ SM „SIKORNIK”

                       Sebastian Ciągwa

       

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja