• Spółdzielnia Mieszkaniowa
  SIKORNIK
  GLIWICE, ul. Perkoza 12

 • 1
SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Zgłoś awarię!

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” informuje, że począwszy od listopada br. usługę w zakresie pogotowia technicznego (awaryjnego) na zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię realizować będzie firma AS-BUD z Zabrza.

W związku z powyższym wszelkie awarie w dni wolne oraz poza godzinami pracy Spółdzielni, począwszy od dnia 01.11.2020 r.,  należy zgłaszać pod n/w nr tel.:

531 008 800

oraz 512 719 703 lub 723 518 253

Gliwice, 22.10.2020 r.

Ogłoszenia i Przetargi

 

 

           Szanowni Państwo

     W związku z nadzwyczajną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, wynikającą z groźby rozprzestrzeniania się koronawirusa, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, zwracamy się do wszystkich Państwa z apelem o stosowanie się do zaleceń i wytycznych władz oraz lekarzy przekazywanych w codziennych relacjach w mediach, a w szczególności do:

 • częstego mycia i dezynfekowania rąk,

 • dotykania paneli sterujących wind oraz domofonów górną częścią palców,

 • ostrożnego używania uchwytów, poręczy i klamek, najlepiej przez jednorazową chusteczkę,

 • częstego instruowania dzieci i młodzieży o właściwych sposobach zachowania.

Jednocześnie informujemy, że podjęto decyzję, iż w zasobach Spółdzielni przeprowadzana będzie w każdej klatce dezynfekcja najczęściej dotykanych elementów, tj. klamek do drzwi wejściowych, paneli domofonów i wind, uchwytów wind i poręczy na parterze.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Spółdzielnia zwraca się również z prośbą, by wszelkie sprawy, które bezwzględnie nie wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółdzielni, jak np. zgłaszanie usterek i awarii, szkód zalaniowych, uzyskiwanie informacji o wysokości opłat, składanie wniosków o wyrażenie zgody na wykonanie prac remontowych czy w sprawie wydania zaświadczeń załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną.(kliknij) 

W przyjętym w Spółdzielni programie termomodernizacji - uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działalności Spółdzielni - założono:

 • wykonanie w latach 2015 – 2020 termomodernizacji 21 budynków Spółdzielni o przewidywanym łącznym koszcie 19 211 543,00 zł,

 • sfinansowanie kosztów termomodernizacji z pożyczek na termomodernizację, spłacanych w okresach przyjętych w umowach z bankiem (15 – 20 lat)

 • spłatę pożyczek ze środków funduszu remontowego wg stawek podwyższonych dla budynków, w których wykonano termomodernizację z jednoczesnym obniżeniem stawek opłat za centralne ogrzewanie o przewidywane oszczędności ciepła.

W latach 2016 – 2018 wykonano termomodernizację 14 budynków.

W lutym br. Rada Nadzorcza zatwierdziła plan remontów na rok 2020 obejmujący m.in. kontynuację termomodernizacji na kolejnych 4 budynkach, tj. budynku przy ul. Bekasa 1-7, Kruczej 11-15, Wilgi 18-24 oraz Zimorodka 19-23 – łączny przewidywany koszt prac zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym to ponad 4 mln zł. Zgodnie z zawartą umową prace zostały rozpoczęte w I kwartale (zobacz zdjęcia), przewidywany termin ich zakończenia to wrzesień br. Na podstawie w/w uchwały Walnego Zgromadzenia termomodernizacja budynków finansowana będzie kredytem bankowym udzielonym Spółdzielni w oparciu o ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów – po wykonaniu prac zgodnie z audytem i dokumentacją projektową Spółdzielnia otrzyma premię termomodernizacyjną ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do ok. 850 tys. zł, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z kredytowaniem robót.

                 HARMONOGRAM

    dyżurów Rady Nadzorczej w roku 2021

(dyżury odbywają się w środy godz. 14.00 – 15.00)

 

20.01.2021                 Sebastian Ciągwa

17.02.2021                 Alfred Stankiewicz

17.03.2021                 Urszula Ryczel

21.04.2021                  Zofia Pluta

19.05.2021                 Małgorzata Popińska

16.06.2021                 Edward Lesisz

 

                      PRZEWODNICZĄCY
          RADY NADZORCZEJ SM „SIKORNIK”

                       Sebastian Ciągwa

       

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Termomodernizacja 2020