SIKORNIK Spółdzielnia Mieszkaniowa
image image 1

1

Siedziba

44-121 Gliwice,

ul. Perkoza 12

poniedziałek - środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1700
piątek 700 - 1300

Ogłoszenia i Przetargi

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych przy:

ul. Bekasa 1-7; Czajki 11-17; Kormoranów 12-18; Kormoranów 4-10;
Krucza 11-15; Zimorodka 19-23
w Gliwicach”.

 

 

czytaj dalej ...

 

 

Plan remontów na rok 2023

 

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań Spółdzielni wynikającym z obowiązku utrzymania zasobów w należytym stanie technicznym. Prace remontowe w zasobach Spółdzielni wykonywane są w oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Na posiedzeniu Rady w dniu 14.12.2022 r. Uchwałą Nr 16/12/2022 został zatwierdzony plan remontów na rok 2023, który przewiduje wykonanie w budynkach mieszkalnych następujących robót – zestawienie do pobrania.

Wykonawcy robót uwzględnionych w planie zostaną wyłonieni w ramach procedury przetargowej obowiązującej w Spółdzielni – przetargi zostaną zorganizowane w I kwartale 2023 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Świadczenie usług konserwacji instalacji elektrycznych i domofonowych

w nieruchomościach zarządzanych przez

Spółdzielnię Mieszkaniową „Sikornik” w Gliwicach

 

czytaj dalej ...

 

MAMY NOWY STATUT!

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sąd Rejestrowy postanowieniem z dnia 16.12.2022 r. dokonał wpisu zmian w aktach rejestrowych Spółdzielni, m.in. w zakresie uwzględnienia treści statutu Spółdzielni w nowym brzmieniu, zatwierdzonym przez Członków Spółdzielni w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, w dniu 22.09.2022 r.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią obecnie obowiązującego statutu Spółdzielni do pobrania i jednocześnie przypominamy, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania nieodpłatnie odpisu statutu.

 

 

 

Na podstawie przepisów art. 45 a ust. 10 Prawa energetycznego każdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie danego budynku. Regulamin rozliczeń ciepła podaje się do wiadomości użytkownikom lokali w terminie do 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółdzielni informuje, że w związku z realizacją obowiązków wynikających z Prawa energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.11.2022 r. uchwaliła zmiany do obowiązującego Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni, celem dostosowania jego treści do obecnie obowiązujących przepisów.

Nowe zapisy będą miały zastosowanie do rozliczeń kosztów ogrzewania budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni począwszy od 1.01.2023 r. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią Regulaminu - do pobrania.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SIKORNIK” w Gliwicach ul. Perkoza 12

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ulicy Perkoza 25 w Gliwicach (lokal z odzysku) – informacje o lokalu jn:

III piętro – 2 pokoje, kuchnia, p.pok., łazienka z WC

pow. użytkowa 41,20 m²

cena wywoławcza wynosi 211 229,00 zł,

wysokość wadium 4 000,00 zł,

termin przetargu 08 listopada 2022 r. ( wtorek godz. 13 °°).

Czytaj dalej ...

 

Ubezpieczenia mieszkań

uniqua

Telewizja Internet

 imperium

 

Zasoby spółdzielni

 

 

Termomodernizacja